(S) sätter stopp för hyvling av arbetstid

Nu står det klart att Socialdemokraterna ska driva frågan om att LAS ändras så att regelverket skyddar anställda även när en arbetsgivare vill minska den anställdes sysselsättningsgrad. Det efter att en motion som har sin grund i Örebro arbetarekommun bifallits av partikongressen nu på måndagskvällen. 

– Det här beror bland annat på att Coop Forum-butiken i Marieberg i Örebro tvingade ner arbetstiden för sina anställda i samband med att de skulle minska på personal. Det är inte rimligt att en arbetsgivare från en dag till en annan ska kunna hyvla ner de anställdas arbetstid. Det är stor skillnad att leva på en deltidslön istället för en heltidslön, säger Robert Roos (S), kongressombud från Örebro län.

Sedan slutet av november, då Arbetsdomstolen slog fast att arbetsgivare kan hyvla timmar från anställningar, har det stått klart att LAS inte skyddar den grundläggande tryggheten för anställda. Gång på gång har arbetsgivare kunnat hyvla arbetstider utan att ta hänsyn till vare sig turordningsregler eller omställningstid.

– Att man ska kunna hyvla timmar från anställdas kontrakt utan att tillämpa det regelverk som gäller vid arbetsbrist var aldrig lagstiftarens intention. När Arbetsdomstolen nu tolkar lagen som att den tillåter just detta måste lagen justeras. Nu är det upp till oss som parti att se till att förändra detta, säger Robert Roos, kongressombud från Örebro län.

– Vi är och ska alltid vara ett parti om bryr oss om arbetstagarnas villkor. Lagen ska skydda både anställning och antalet timmar på kontraktet. Det är mycket glädjande att kongressen valt den här linjen, säger Robert Roos (S), kongressombud från Örebro län.

Se videon där Robert kommenterar beslutet via länken: https://youtu.be/0phdkwY95cY

Annonser

Motion om infrastruktur fick stöd på S-kongressen

Värmlands- och Örebro läns partidistrikt har fått igenom sitt förslag att Socialdemokraterna ska ta ett initiativ till en nationsövergripande infrastrukturplanering mellan Sverige och Norge där ansvariga myndigheter från både Sverige och Norge deltar. Denna förbindelse kommer vara avgörande för transporterna i både Värmlands län och Örebro län.

–     Det här är en viktigt steg för våra län och vårt gemensamma arbete med att etablera en tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Tågstråket mellan Oslo-Stockholm berör 3,4 miljoner människor och är enligt Infrastrukturkommissionen samhällsekonomisk och företagsekonomiskt lönsam, säger Kenneth Nilsson (S), kommunalråd och kongressombud för Örebro kommun.

Norge är Sverige och vi är varandras viktigaste handelspartners och det senaste decenniet har ländernas ömsesidiga ekonomiska utbyte utvecklats starkt. Trots det och trots stora brister i befintlig infrastruktur har satsningarna som binder samman Sverige och Norge uteblivit. I samband med presentationen av förslaget till infrastrukturposition lyftes särskilt behoven av att utveckla kopplingarna över nationsgränser i Norge.

–     Det är svårt att landa i någon annan slutsats än att järnvägen redan varit byggd och att trafiken redan funnits om det inte vore en nationsgräns på sträckan Större infrastrukturinvesteringar som berör flera nationer kräver ett nationellt engagemang och en samverkan över nationsgränser. Det klarar inte regionerna själva, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd i Karlstad.

En och en halv miljon flygresor per år mellan Arlanda och Gardermoen talar sitt tydliga språk. Det pågår ett intensivt utbyte mellan de nordiska huvudstäderna, huvudsakligen drivet av det privata näringslivet.

–     Kommunikationen mellan de nordiska länderna måste förbättras eftersom goda kommunikationer är en förutsättning för jobb och tillväxt, inte minst för arbetspendling. Att vi nu får gehör för vår motion är ett viktigt steg i att komma vidare med en tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm, säger Kenneth Nilsson.

 

Kenneth Talarstolen

 

Lena Rådström Baastad vald till partisekreterare

På måndagen valdes Lena Rådström Baastad till partisekreterare. I sitt uppdrag som partisekreterare har Rådström Baastad ett övergripande ansvar för utvecklingen av Sveriges största parti. Rådström Baastad avslutade sitt tacktal med orden ”Nu ser jag fram emot att gå ut med er och berätta hur vi vill utveckla Sverige. Valrörelsen börjar nu!”

Distriktsordförande Matilda Ernkrans kommenterar valet:

– Lena Rådström Baastads ledarskap behövs i Socialdemokraternas fortsatta utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet är avgörande för vårt parti men också för att bygga vårt partis förtroende för att leda vårt land.

Lena vald

Välfärden ska få mer resurser

På Socialdemokraternas kongress har Örebro Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn och kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Kennet Nilsson drivit på för att forma socialdemokraternas välfärdspolitik genom att stärka de statliga resurserna till välfärden. Initiativet har fått tydligt genomslag i partiets framtida politik.

Det går bra för Sverige nu. Underskott har bytts mot överskott i de statliga finanserna. Samtidigt upplever kommuner och landsting att det blir svårare att utveckla och upprätthålla välfärden. Därför har delegationen från Örebro arbetat för att få igenom formuleringar i Socialdemokraternas riktlinjer som ställer högre krav på staten att ge ökade resurser för välfärden.

– Behoven i välfärden, inte minst inom sjukvården är stora. Vi ser utmaningen att ge den allra bästa vården till våra äldre, samtidigt som de blir fler och andelen multisjuka ökar. Det behövs fler sjuksköterskor och fler vårdplatser, och vi ser att det behövs ökade resurser från staten för att möta den här utmaningen, säger Anderas Svahn

Kongressen har valt att ge gehör för Örebro länpolitikernas krav, och har därför valt att i de reviderade riktlinjerna för den ekonomiska politiken tydliggöra statens ansvar att prioritera resurser till vår gemensamma välfärd. Den ekonomiska politiken som förs måste vara långsiktig och hållbar, och kommunerna kommer utan ökade statliga resurser själva inte klara av att bygga ut välfärden i den takt som krävs utan att höja kommunalskatten rejält.

– Örebro kommun är inte unik i landet med att se att barnen i alla åldersgrupper ökar. Vi behöver bygga skolor och förskolor och snart även nya gymnasieskolor. Detta måste ske samtidigt som vi ska öka kvalitén på undervisningen och se till att det finns kompetenta lärare som har tid för varje elev. Att staten använder en del av sitt överskott till detta ser jag som en självklarhet, säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

– Vi i delegationen från Örebro län åkte till partikongressen med en stark vilja och en tydlig uppgift – att samla kommuner, landsting och staten i ansvaret för framtidens ekonomiska utmaningar. Jag är glad att vi fick till en god dialog med framåtanda, och att vi så tydligt blivit lyssnade på. Vi från Örebro län behövde göra skillnad här, och det har vi gjort, säger Solveig Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Nora.

Örebros kongressombud driver dricksvattenfrågan på kongressen

Socialdemokraterna i Örebro har fem ombud på Socialdemokraternas kongress som just nu pågår i Göteborg. I den högaktuella dricksvattenfrågan lyckades Örebroombuden driva igenom en skrivning i de viktiga nationella riktlinjerna om att dricksvattnet måste säkras.

Tillgången till dricksvattnet är en aktuell fråga i Örebro, men det fanns inga skrivningar om det i de nationella riktlinjerna för Socialdemokraterna som ska antas av kongressen. I arbetsgruppen ”Världens första fossilfria välfärdsland” har frågan om dricksvattnet diskuterats. Örebros ombud Ida Eklund drev frågan om att försörjningen av dricksvattnet är en nationell angelägenhet. Formuleringen lyder: ”Tillgången till rent dricksvatten ska säkras och våra dricksvattentäkter ska få ökat skydd”.

– Det var flera som lyfte frågan i gruppen, men det är viktigt att vi fick igenom en skrivning som har så stor betydelse för Örebro kommun. Bristen på vatten i Örebro beror på klimatändringarna och det är därför viktigt att poängtera det i riktlinjerna för vår nationella klimatpolitik, säger Ida Eklund, kongressombud för Socialdemokraterna i Örebro.

– Det är en bra skrivning. Vårt arbete i kommunerna underlättar när det finns ett nationellt stöd. Det är glädjande att partistyrelsen ställde sig bakom vår skrivning. Vi måste lösa det här tillsammans, säger Björn Sundin, kongressombud för Socialdemokraterna i Örebro.

Ida Eklund är första vice ordförande i Tekniska nämnden i Örebro kommun där frågan om tillgången till dricksvattnet varit högaktuell sedan hösten 2016. Björn Sundin är kommunalråd i Örebro kommun med ansvar för Samhällsbyggnad.

Ida talarstolen

 

Migrationspolitik på kongressen

Bengt Storbacka har representerat ombuden från Örebro län i temagrupperna om diskussionerna på migrationsområdet.

Vi har haft öppna diskussioner och lyckats landa på ett bra sätt i en mycket svår fråga. Vi har enats om en ordnad och solidarisk migrationspolitik där ansvaret för flyktingmottagandet fördelas över EUs medlemsländer.

Vår principiella inställning är att permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening är viktiga delar för en god etablering i samhället, och att vi måste driva på i dessa frågor på EU-nivå.

Matilda Ernkrans distriktsordförande för Socialdemokraterna i Örebro län, är delegationsledare för delegationen.

Nu har vi Socialdemokrater samlats i en svår fråga. Sverige har tagit ett mycket stort ansvar för den globala flyktingkrisen. Rätten att söka asyl är en grundläggande rättighet, men kan aldrig vara ett enskilt lands ansvar det måste delas.

Det är viktigt att den som söker asyl i vårt land ska få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt. Den som är i behov av skydd ska få stanna. Den som får avslag på sin asylansökan ska återvända. Vi står upp för en reglerad invandring.

Stefan Löfven vald till partiordförande

På söndagseftermiddagen valdes Stefan Löfven till partiordförande. 350 ombud valde Löfven enhälligt att fortsätta leda det Socialdemokratiska partiet. Löfven talade i sitt tacktal om betydelsen av beslutsamhet, mod och samarbete för trygghet i en ny tid.

– Det glädjer mig att vi omvalt en mycket skicklig och kompetent partiordförande. Stefan Löfven är rätt person att leda vårt parti in i en framtid präglad av samarbete och beslutsamhet, säger Matilda Ernkrans, Distriktsordförande för Socialdemokraterna i Örebro län.

Stefan Löfven